Regulamin – thinkAHEAD | budujemy mosty między biznesem i człowiekiemRegulamin sklepu internetowego thinkAHEAD

obowiązuje od 1 maja 2020 roku

I. Definicje


1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego i dokonująca za jego pośrednictwem zakupu Towarów;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego www.thinkahead.space/sklep/, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary i Usługi do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.thinkahead.space/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i przeglądać Towary;
7. Sprzedawca – ThinkAHEAD Damian Suseł, ul. Krzemieniecka 129d/14, 54-613 Wrocław, Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 383521268. NIP: 8942948571;
8. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.thinkahead.space/sklep i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep internetowy thinkAHEAD, działający pod adresem www.thinkAHEAD.space/sklep, prowadzony jest przez ThinkAHEAD Damian Suseł, ul. Krzemieniecka 129d/14, 54-613, Wrocław. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8942948571, REGON: 383521268, e-mail: sklep@thinkahead.space; telefon: +48 793 244 lub +48 600 354 170.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. - uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.thinkahead.space oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
7. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.
9. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności & Cookie.
10. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego https://thinkahead.space/sklep-regulamin/.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Korzystanie ze Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla thinkAHEAD, - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Wszystkie zdjęcia wykorzystane do opisu towaru w Sklepie Internetowym są własnością firmy ThinkAHEAD Damian Suseł. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie fotografii oraz opisów Towarów do własnego użytku, w tym wystawiania swoich aukcji przy ich użyciu, jest niezgodne z prawem. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, spost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy ThinkAHEAD Damian Suseł jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

IV. Składanie zamówień – procedura zawarcia Umowy Sprzedaży


1. Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wyłącznie na zamówienia przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.thinkahead.space/sklep/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.Klient chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu internetowego, wybiera określony produkt lub produkty poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Towary wybrane w ten sposób trafiają do koszyka, którego ikona widoczna jest w górnym pasku menu po prawej stronie. W koszyku klient decyduje o formie i kosztach wysyłki z dostępnych opcji dostawy. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności potwierdza zamówienie klikając w przycisk „Przejdź do kasy”.
4. Klient postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane (imię i nazwisko), dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail oraz opcjonalnie nazwę firmy i numer NIP, jeśli chce otrzymać fakturę.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę” potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Do złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
9. W razie braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy składaniu Zamówienia lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy składaniu Zamówienia oraz zaproponuje zmianę lub anulację zamówienia w całości albo w części. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi Klienta na zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie zaistniałej sytuacji Sprzedawca zrealizuje zamówienie w zakresie posiadanych możliwości. Jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry, to cena za część niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona Klientowi na zasadach opisanych w Regulaminie.
11. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, do których należy doliczyć koszt przesyłki. Sprzedawca korzysta
13. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o całkowitym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
14. Do każdego złożonego Zamówienia w Sklepie Internetowym za zakupiony towar wystawiony jest paragon lub faktura. O potrzebie wystawienia faktury VAT należy poinformować sprzedawcę w trakcie procesu zamówienia. W celu otrzymania faktury Klient musi wypełnić pole nazwy firmy oraz wpisać numer NIP w opcjonalnym polu adresowym. Jeśli informacji tych zabraknie do zamówienia wystawiany jest paragon, dołączony do przesyłki. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kas fiskalnych z dnia 29 kwietnia 2019 roku, klient nie może odmówić otrzymania paragonu, w związku z czym sklep nie dopuszcza możliwości wysłania zamówienia bez paragonu.

V. Płatności


1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem: - przelewu/przedpłaty na konto - płatności elektronicznej kartą w systemie Stripe. - płatności elektronicznej (przekierowanie na stronę banku lub kodem BLIK) w systemie Przelewy24
2. Dane niezbędne do wykonania przelewu, w tym numer zamówienia, Klient otrzyma w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail w formularzu zamówienia
3. Jeżeli po dokonaniu płatności wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn) powstała nadpłata zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi bez żadnych potrąceń.
4. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
5. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od daty złożenia zostanie automatycznie anulowane, co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.
6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy Klient wprowadza samodzielnie w odpowiednim polu w Koszyku. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

VI. Wysyłka – dostawa towarów


1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Paczkomatów InPost – czas dostawy maksymalnie 5 dni roboczych
- Firmy kurierskiej DPD - czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze
3. Kupując bezpośrednio w Sklepie Internetowym Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji zamówienia. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz do zwrotu wpłaconych środków pieniężnych.
5. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.
6. Klienci są informowani o etapach realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
8. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności z potrąceniem kosztów zwrotu nieodebranego Towaru

VII. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (ThinkAHEAD Damian Suseł, ul. Krzemieniecka 129d/14, 54-613 Wrocław, sklep@thinkahead.space, Telefon: +48 793 244 360) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient odsyła lub przekazuje Towar na adres ThinkAHEAD Damian Suseł ul. Krzemieniecka 129d/14, 54-613 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę, iż w takiej sytuacji wyrażając swoją zgodę na rozpoczęcie świadczenia Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.
10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat ThinkAHEAD Damian Suseł, ul. Krzemieniecka 129d/14, 54-613 Wrocław , sklep@thinkahead.space , Telefon: +48 793 244 360

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje


1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres: Sprzedawcy, ul. Krzemieniecka 129d/14, 54-613 Wrocław lub na adres mailowy sklep@thinkahead.space.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
4. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną lub prawną, gdzie wada fizyczna stanowi niezgodność dostarczonych Towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi
5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu Sprzedawcy oraz opisem wady. Przy rozpatrywaniu reklamacji Klient każdorazowo powinien posiadać do ewentualnego zwrotu oryginał paragonu fiskalnego lub faktury.
6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@thinkahead.space
10. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IX. Promocje


1. Na stronie Sklepu Internetowego mogą zostać umieszczone informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Sprzedawca wyróżnia następujące rodzaje Promocji:
a) promocje obniżające cenę Towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo przy opisie Towaru;
b) promocje obniżające cenę Koszyka zawierającego Towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po ich dodaniu do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze („THINKletter”);
c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Towarów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy z nich. Promocja obejmuje wszystkie Towary wskazane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego przy składaniu zamówienia wpisywanego w odpowiednie pole tekstowe w Koszyku.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
5. Pakiety promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

X. Postanowienia końcowe


1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).