Regulamin szkolenia otwarte – thinkAHEAD | budujemy mosty między biznesem i człowiekiemRegulamin szkoleń otwartych thinkAHEAD

obowiązuje od 1 marca 2021 roku

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zapisów i uczestnictwa wydarzeniach organizowanych przez thinkAHEAD oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych pod adresem https://www.thinkahead.space i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:

a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:

a) Administrator – firma ThinkAHEAD Damian Suseł z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 129d/14, Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 383521268. NIP: 8942948571.

b) Szkolenia thinkAHEAD – wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu edukację w szczególności szkolenia online, szkolenia stacjonarne, webinary, konferencje, konsultacje dla osób i firm.

c) Użytkownik – osoba, korzystająca ze Strony Internetowej i Usług oferowanych przez Administratora.

d) Uczestnik – osoba, na którą kupowany jest Bilet uczestnictwa w szkoleniu thinkAHEAD. Użytkownik dokonując zakupu Biletu może wyznaczyć siebie lub innego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu thinkAHEAD.

e) Dane osobowe – dane o Użytkowniku niezbędne do realizacji płatności jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dane o Uczestniku jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

f) Pliki Cookies – dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej.

g) Strona Internetowa – to strona internetowa działająca pod adresem: https://www.thinkahead.space

h) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.thinkahead.space/sklep/, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia na Bilety.

i) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Klienta z Administratorem zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w szkoleniu realizowanym przez Administratora, wysyłany na adres e-mail podany w zamówieniu. Upoważnia do uczestnictwa w Szkoleniu thinkAHEAD.

j) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, w tym w szczególności:

1) Sprzedaż Biletów na udział w Szkoleniu thinkAHEAD przez sklep internetowy.

2) Przesłanie informacji o przedpremierowym zamówieniu Szkolenia thinkAHEAD.

3)Newsletter – usługa dostarczania przez Administratora informacji dotyczących wydarzeń lub usług oferowanych przez Administratora;


4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu.
5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.
7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu do umieszczania treści, które:
a) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora);
b) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
c) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
d) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników;
e) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
f) zakłócają prawidłowe działanie Strony Internetowej.

II. Zakres obowiązywania regulaminu


1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zapisów na wydarzenia składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem strony internetowej thinkAHEAD
2. Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.


III. Zakup biletu na szkolenie otwarte thinkAHEAD


1. Aby wziąć udział w szkoleniu Użytkownik musi wykupić Bilet w sklepie internetowym www.thinkahead.space/sklep. Zakup Biletu jest niezbędny do uzyskania przez statusu uczestnika wydarzenia. Dopiero zakup Biletu upoważnia do wzięcia udziału w wydarzeniu.
2. W celu dokonania zakupu biletu na stronie sklepu internetowego thinkAHEAD (www.thinkahead.space/sklep) należy: wybrać szkolenie z listy produktów, wybrać formę (online lub stacjonarne) i termin, a następnie dodać dodać do koszyka, którego ikona widoczna jest w górnym pasku menu po prawej stronie. W koszyku Użytkownik ma możliwość płatności za wybrane produkty klikająć w przycisk „Przejdź do płatności”.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę” potwierdzającego złożenie Zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego szkolenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Do złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy umowy o uczestnictwo w Szkoleniu thinkAHEAD, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Zakupu biletu należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed datą rozpoczęcia wydarzenia organizowanego w ramach Szkoleń thinkAHEAD.
6. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zamówienia błędnych danych przez Użytkownika.
8. Bilet wysyłany jest niezwłocznie drogą elektroniczną na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail, po zaksięgowaniu płatności.
9. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w Szkoleniu thinkAHEAD bez podania przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie potwierdzenie do Użytkownika, którego nie zakwalifikował do udziału w Szkoleniu thinkAHEAD.
10. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w Szkoleniu thinkAHEAD Administrator niezwłocznie zwraca dokonaną przez Klienta opłatę za udział w Szkoleniu thinkAHEAD.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw oraz imion i nazwisk osób biorących udział w Szkoleniu thinkAHEAD.

IV. Płatności


1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Szkoleniu thinkAHEAD w postaci zakupienia Biletu w sklepie internetowym https://www.thinkahead.space/sklep
2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w Szkoleniu thinkAHEAD jest warunkiem otrzymania biletu oraz udziału w wydarzeniu.
3. Opłatę za udział w Szkoleniu thinkAHEAD należy wnieść do dnia zamknięcia zapisów na szkolenie, z tym że Administrator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu miejsc.
4. Po otrzymianiu wpłaty Administrator wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem należytego podatku. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 dniu od otrzymania płatności przez Administratora.
5. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem:
- przelewu/przedpłaty na konto
- płatności elektronicznej kartą w systemie Stripe.
- płatności elektronicznej (przekierowanie na stronę banku lub kodem BLIK) w systemie Przelewy24
6. Dane niezbędne do wykonania przelewu, w tym numer zamówienia, Klient otrzyma w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail w formularzu zamówienia
7. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od daty złożenia zostanie automatycznie anulowane, co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.
8. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Administratora lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy Klient wprowadza samodzielnie w odpowiednim polu w Koszyku. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

V. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu thinkAHEAD.


1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa ze Szkolenia thinkAHEAD Użytkownikowi, który opłacił Bilet nie przysługuje zwrot w ramach odstąpienia od Umowy, zgodnie z Art. 38 pkt 12 i 13 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
2. Użytkownik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie Biletu na innego użytkownika. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: halo@thinkahead.space

VI. Zmiana lub odwołanie Szkolenia thinkAHEAD


1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Szkoleniu thinkAHEAD. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: narzędzia, ćwiczeń, punktów agendy czy elementów programu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia thinkAHEAD w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2 par. VI, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, którzy zakupili Bilet: e-mailem lub telefonicznie, na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
4. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1, 2, 3 par. VI.
5. Administrator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za Bilet w terminie 14 dni od daty odwołania Szkolenia thinkAHEAD i poinformowania Uczestników o odwołaniu.

VII. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami


1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość.

VIII. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną


1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Strony Internetowej może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności Strony Internetowej.
6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików cookies;
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.

IX. Odpowiedzialność Użytkowników


1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych w ramach Szkoleń thinkAHEAD, a zwłaszcza zgłoszenie przez Użytkownika udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Podczas Szkolenia thinkAHEAD Administrator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesjewideo. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Administratora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: halo@thinkahead.space, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji lub zakupie Biletu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkowników podczas Szkolenia thinkAHEAD. Użytkownik biorący udział w Szkoleniu thinkAHEAD ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

X. Odpowiedzialność administratora


1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Strony Internetowej www.thinkahead.space bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Strony Internetowej spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach internetowych reklam podmiotów trzecich. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.
5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Strony Internetowej.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest firma: ThinkAHEAD Damian Suseł z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 129d/14, Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 383521268. NIP: 8942948571.
2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników Strony Internetowej opisane są w Polityce Prywatności.

XII. Reklamacje

1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.
2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres halo@thinkahead.space . W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail. 

3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkoleń thinkAHEAD organizowanych w ramach Strony Internetowej przez Administratora, powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adresy e-mail: halo@thinkahead.space , nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udziału w Szkoleniu thinkAHEAD. 

5. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące Szkoleń thinkAHEAD organizowanych przez Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

7. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
8. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
9. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
10. Administrator zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław, https://wiih.ibip.wroc.pl/.

XIII. Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator będzie informować́ z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.
2.Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień́ Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej i świadczonych przez Administratora usług.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.