Licencja kart – thinkAHEAD | budujemy mosty między biznesem i człowiekiemLicencja kart DECISION thinking


Zakres licencji


1. Autorami i wyłącznie uprawnionymi z praw autorskich do kart DECISION thinking (dalej jako: „Produkt” lub „Karty”) jako całości oraz do ich poszczególnych części, w tym do zawartych w nich treści, grafik oraz zdjęć są: Agnieszka Pełka-Szajowska i Damian Suseł (dalej jako „Autorzy” lub „Licencjodawcy”). Zakup Produktu przez Kupującego nie powoduje nabycia autorskich praw majątkowych do Produktu, a jedynie udzielenie licencji w wybranym przez Kupującego zakresie.
2. Z chwilą zakupu Produktu w wybranej wersji Kupujący nabywa prawo do korzystania z Produktu (licencje niewyłączną) na zasadach określonych poniżej:


a. Licencja osobista
Licencja osobista umożliwia korzystanie z Kart bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie własnego użytku prywatnego, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Kart – zapisywanie w pamięci komputera dowolną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Kupujący nie jest uprawniony do:
• udzielania dalszych licencji (sublicencji),
• modyfikowania Kart;
• wprowadzania lub udostępniania treści Kart do obrotu, publicznego wystawiania, wyświetlania lub udostępniania Kart (także w szczególności innym osobom i podmiotom do samodzielnego korzystania) oraz ich sprzedawania.

Należy pamiętać o:
• respektowaniu autorskich praw osobistych Autorów Kart, i o konieczności wskazywania Autorów Kart podczas ich każdorazowego wykorzystywania.

Dla kogo?
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które chcą wykorzystywać Karty jedynie do użytku prywatnego.


b. Licencja firmowa

Licencja firmowa umożliwia korzystanie z Kart bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie zarówno własnego użytku prywatnego, jak i w zakresie zamkniętego kręgu pracowników (osoby zatrudnione na umowie o pracę u Kupującego, dalej jako: „Pracownicy”) i współpracowników (osoby pracujące na rzecz Kupującego na podstawie umów cywilnoprawnych – umów o dzieło lub umów zlecenia, dalej jako: „Współpracownicy”) Kupującego, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Kart – zapisywanie w pamięci komputera techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Kupujący, jego Pracownicy oraz Współpracownicy nie są uprawnieni do:
• udzielania dalszych licencji (sublicencji)*,
• modyfikowania Kart;
• wprowadzania lub udostępniania treści Kart do obrotu, publicznego wystawiania, wyświetlania lub udostępniania Kart (także w szczególności innym osobom i podmiotom do samodzielnego korzystania poza Kupującym, Pracownikami i Współpracownikami) oraz ich sprzedawania.

Należy pamiętać o:
• respektowaniu autorskich praw osobistych Autorów Kart, i o konieczności wskazywania Autorów Kart podczas ich każdorazowego wykorzystywania.

Dla kogo?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawiciele spółek osobowych i kapitałowych, którzy chcą wykorzystywać Karty do użytku prywatnego lub w celach zawodowych, w ramach zamkniętego kręgu swoich Pracowników i Współpracowników.

*W celu udzielenia sublicencji (np. aby pozostawić Karty u uczestnika szkolenia/Pracownika/Współpracownika w celu ich dalszego wykorzystywania poza Firmą) konieczne jest uzyskanie zgody Autorów. Kontakt: halo@thinkahead.space.


c. Licencja szkoleniowa (dla szkoleniowców/trenerów)

Licencja szkoleniowa umożliwia Kupującemu korzystanie z Kart bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie zarówno własnego użytku prywatnego, jak i publicznego (zawodowego) jako narzędzie pomocnicze w ramach prowadzonych przez siebie lub przez swoich Pracowników i Współpracowników szkoleń i treningów.

Licencja szkoleniowa uprawnia Kupującego, jego Pracowników (osoby zatrudnione na umowie o pracę u Kupującego, dalej jako: „Pracownicy”) i Współpracowników (osoby pracujące na rzecz Kupującego na podstawie umów cywilnoprawnych – umów o dzieło lub umów zlecenia, dalej jako: „Współpracownicy”) do korzystania z Kart zarówno podczas szkoleń wewnętrznych, jak i podczas szkoleń skierowanych do osób trzecich (szkolenia otwarte, skierowane do zewnętrznych podmiotów).

Licencja szkoleniowa udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Kart – zapisywanie w pamięci komputera techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także udostępnianie Kart w taki sposób, aby każdy uczestnik szkolenia mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w sieci Internet).

Kupujący, jego Pracownicy oraz Współpracownicy nie są uprawnieni do:
• udzielania dalszych licencji (sublicencji)*,
• modyfikowania Kart;
• wprowadzania lub udostępniania treści Kart do obrotu, publicznego wystawiania, wyświetlania lub udostępniania Kart (także w szczególności innym osobom i podmiotom do samodzielnego korzystania poza Kupującym, Pracownikami i Współpracownikami oraz uczestnikami szkoleń) oraz ich sprzedawania.

*W celu udzielenia sublicencji (np. aby pozostawić Karty u uczestnika szkolenia/Pracownika/Współpracownika w celu ich dalszego wykorzystywania poza Firmą) konieczne jest uzyskanie zgody Autorów. Kontakt: halo@thinkahead.space.

Dla kogo?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych, którzy prowadzą szkolenia, treningi i warsztaty i chcą wykorzystywać Karty jako narzędzia szkoleniowego dla swoich klientów (uczestników i słuchaczy szkoleń i treningów).3. Kupujący ma prawo do korzystania jedynie z zakupionego egzemplarza Kart, w graniach zakupionej licencji. Każdy Produkt posiada znak wodny z oznaczeniem Autorów, w celu oznaczenia osobistych praw autorskich oraz znak wodny z oznaczeniem właściciela licencji, który zakupił Produkt. Nieuprawnione korzystanie Kart będzie stanowiło naruszenie praw jej Autorów. W razie jakichkolwiek pytań dot. zakresu licencji skontaktuj się z Autorami pod adresem e-mail: halo@thinkahead.space.